Battex prázdný košík
Váš košík je úplně vybitý …

Ještě nejste našim registrovaným zákazníkem? Zaregistrujte se a získejte 50 Kč při nákupu nad 500 Kč.

×

Slovník pojmů

Aktivace
závěrečný proces, kterým se elektrochemicky aktivní složky článku přivádějí do stavu funkční připravenosti k dodávání elektrické energie
Aktivační polarizace
část elektrodové polarizace, která vzniká u elektrodové reakce pří přenosu náboje
Aktivní materiál
materiál, který při vybíjení článku chemicky reaguje a tím vytváří elektrickou energii
Aktivní povrch elektrody
rozhraní mezi elektrolytem a elektrodou, kde probíhá elektrodová reakce
Akumulátorová baterie
baterie tvořená jedním nebo více sekundárními akumulátorovými články
Akumulátorová baterie oxid nikelnatý-kadmium
akumulátorová baterie s alkalickým elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid nikelnatý a záporná elektroda kadmium
Akumulátorová baterie oxid nikelnatý-zinek
akumulátorová baterie s alkalickým elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid nikelnatý a záporná elektroda zinek
Akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
akumulátorová baterie s alkalickým elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid nikelnatý a záporná elektroda železo
Akumulátorová baterie oxid olovičitý-olovo
akumulátorová baterie s vodným elektrolytem založeným na zředěné kyselině sírové, jejíž kladná elektroda je z oxidu olovičitého a záporná elektroda je z olova
Akumulátorový článek
článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudem
Alkalická baterie oxid manganičitý-zinek
primární baterie s alkalickým elektrolytem s kladnou elektrodou obsahující oxid manganičitý a se zápornou elektrodou ze zinku
Alkalická baterie vzduch-zinek
baterie vzduch-kov s alkalickým elektrolytem a se zápornou elektrodou ze zinku
Alkalický článek
článek obsahující alkalický elektrolyt
Ampérhodinová účinnost
poměr elektrického náboje vybitého z akumulátorové baterie k elektrickému náboji dodanému během předchozího nabíjení
Ampérhodinová účinnost
poměr elektrického náboje vybitého z akumulátorové baterie k elektrickému náboji dodanému během předchozího nabíjení
Anoda
podle konvence elektroda článku, na níž probíhá oxydační reakce
Anoda
podle konvence elektroda článku, na níž probíhá oxydační reakce
Anodická polarizace
elektrodová polarizace spojená s elektrochemickou oxidační reakcí
Anodická polarizace
elektrodová polarizace spojená s elektrochemickou oxidační reakcí
Anodická reakce
elektrodová reakce zahrnující elektrochemickou oxidaci
Anodická reakce
elektrodová reakce zahrnující elektrochemickou oxidaci
Barerie vzduch-kov
primární baterie s alkalickým nebo solným elektrolytem, ve které slouží jako aktivní materiál na kladné elektrodě atmosférický kyslík a na záporné elektrodě kov
Baterie
jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvky
Baterie disulfid železa-lithium
primární baterie s nevodným elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje disulfid železnatý a záporná elektroda lithium
Baterie fluorid uhlíku-lithium
primární baterie s nevodným elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje fluorid uhlíku a záporná elektroda lithium
Baterie oxid manganičitý-lithium
primární baterie s nevodným elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid manganičitý a záporná elektroda lithium
Baterie oxid měďnatý-lithium
primární baterie s nevodným elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid měďnatý a záporná elektroda lithium
Baterie oxid stříbrný-zinek
primární baterie s alkalickým elektrolytem s kladnou elektrodou obsahující oxid stříbrný a se zápornou elektrodou ze zinku
Baterie s chloridem zinečnatým
primární baterie se solným elektrolytem založeným na chloridu zinečnatém, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid manganičitý a záporná elektroda je ze zinku
Baterie thionylchlorid-lithium
primární baterie s nevodným elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje thionylchlorid a záporná elektroda lithium
Baterie uhlík-zinek
primární baterie, jako je Laclanchéova baterie nebo zinkochloridová baterie
Baterie vzduch-zinek s neutrálním elektrolytem
baterie vzduch-kov se solným elektrolytem a se zápornou elektrodou ze zinku
Bateriová police
nosič, stojan, nebo rošt v jedné nebo více úrovních, nebo s jedním nebo více patry pro instalaci článků nebo monoblokových nádob staniční baterie
Bateriová skříň
skříň s podlahou a stěnami pro udržení několika článků nebo baterií
Bateriový nosič
nosič s rámovou konstrukcí pro upevnění několika článků nebo baterií
Bezpečnostní ventil
ventil zvláštní konstrukce, který dovoluje uvolnit plyn z akumulátorového článku, aby se zamezilo škodlivému vnitřnímu tlaku a tím roztržení nádoby článku
Bezúdržbová akumulátorová baterie
akumulátorová baterie, která nevyžaduje během provozního života žádnou údržbu, pokud jsou splněny stanovené provozní podmínky
Bezvodý článek
článek s tekutým elektrolytem neobsahujícím vodu ani jiné zdroje reaktivních protonů (H+)
Boční izolátor
část zajišťující izolaci mezi hranami elektrod a sousedními elektrodami a bočními stěnami nádoby
CCCV metoda
Jedná se o nabíjecí metodu napěťového nabíjení: nabíjením konstantní proudem, dokud akumulátor nedosáhne předem stanoveného napětí a poté nabíjení konstantním napětím. CCCV (Constant Current followed by Constant Voltage).
Cyklus (článku nebo baterie)
sled úkonů, kterým je podroben akumulátorový článek nebo baterie, opakovaný pravidelně ve stejném pořadí
Chránič pólového vývodu
kryt z izolačního materiálu, jehož použití zabraňuje elektrickému dotyku s pólovým vývodem článku nebo baterie
Článek
základní funkční {{stránka|copyright|jednotka}}, skládající se ze sestavy {{pojem|elektroda|elektrod}}, elektrolytu, {{pojem|nádoby}}, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
Článek s roztavenou solí
{{pojem|článek}} s elektrolytem složeným z jedné nebo více bezvodých roztavených solí
Článek s tuhým elektrolytem
článek s iontově vodivou tuhou fází jako elektrolytem
Článek vyplněný papírem
primární článek, v němž je separátorem papír impregnovaný elektrolytem
Článek vyplněný pastou
primární článek, v němž je separátorem škrobový gel navlhčený elektrolytem
Dvojice elektrod
sestava jedné kladné elektrody, jedné záporné elektrody a příslušného separátoru, pokud existuje
Dvoustupňové nabíjení
metoda nabíjení akumulátorových baterií používající dvě úrovně nabíjecího proudu se zpětnovazebním řízením přechodu z velkého na malý nabíjecí proud
Elektrický zdroj
zařízení, které vyrábí elektrickou energii z jiného druhu energie. Tou může být energie chemická (galvanické články: baterie, akumulátory, palivové články), mechanická (dynamo, alternátor), tepelná (termočlánky), sluneční (fotočlánky), nebo fyziologická
Elektroda
elektroda článku, složená z proudového kolektoru a aktivního materiálu
Elektroda (článku)
elektroda připojená elektricky k jednomu pólovému vývodu článku, která je v elektrickém dotyku s jeho elektrolytem a na které probíhá elektrodová reakce
Elektroda faure
pastovaná plochá elektroda s mřížkovaným vodivým kolektorem, používaná v olověné akumulátorové baterii
Elektroda Planté
elektroda vyrobená z čistého olova s velmi velkým efektivním povrchem, používaná v olověných akumulátorových článcích
Elektrodová polarizace
rozdíl mezi elektrodovým potenciálem při průtoku proudu a elektrodovým potenciálem bez průtoku proudu, t.j. rovnovážným potenciálem
Elektrochemická reakce
chemická reakce zahrnující oxidaci nebo redukci chemických složek s přenosem elektronů do aktivního materiálu a z něj.
Elektrochemický systém
Elektrochemický systém každého chemického zdroje elektrické energie je tvořen kladnou elektrodou, zápornou elektrodou a roztokem elektrolytu. Podle chemického složení elektrochemicky aktivních látek těchto základních součástí jsou rozlišovány jednotlivé t
Elektrolyt
kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
Energetická účinnost
poměr elektrické energie odebrané z akumulátorové baterie během vybíjení k elektrické energii dodané do baterie během předcházejícího nabíjení
Energie baterie
elektrická energie, kterou baterie dodává za stanovených podmínek
Galvanický článek
druh elektrického zdroje, jehož energie je odebírána z elektrochemické reakce probíhající uvnitř článku. Sestává ze dvou chemických fází oddělených tzv. solným můstkem nebo porézní deskou. Dělí se na primární články (suchý, alkalický, zinko-stříbřitý, lit
Gravimetrická kapacita
podíl kapacity článku nebo baterie a jejich hmotnosti
Hermetický akumulátorový článek
trvale uzavřený plynotěsný článek bez prvku pro uvolnění tlaku
Hloubka vybití (DoD)
Normalizovaná definice pro články a baterie neexistuje.
Hranolový
popisuje článek nebo baterii, mající tvar mnohostěnu, jehož stěny jsou pravoúhlé
HRL technologie
Zkratka HRL vychází z anglického termínu "Heat Resistant Layer". Přeložit by se to dalo jako technologie s použití tepelně odolné vrstvy. Jedná se o technologii při výrobě Li-aku, kde se kromě separátoru přidává ještě další vrstva kvůli
Indikátor množství elektrolytu
prvek používaný pro usnadnění měření úrovně elektrolytu v článku
Jmenovitá hodnota
hodnota veličiny používaná pro označení a identifikaci součástky, přístroje, zařízení nebo systému [151-16-09]
Jmenovité napětí
vhodná přibližná hodnota napětí používaná k označení nebo identifikaci článku, baterie nebo elektrochemického systému
Kapacita (článků nebo baterií)
elektrický náboj, který může článek nebo baterie dodat za stanovených podmínek vybíjení
Kapsová elektroda
elektroda z nikl-kadmia nebo nikl-železa tvořená sestavou ocelových kapes, které mohou být pokovené niklem, a které obsahují aktivní materiál
Katoda
podle konvence elektroda článku, na níž probíhá redukční reakce
Katodická polarizace
elektrodová polarizace spojená s elektrochemickou redukční reakcí
Katodická reakce
elektrodová reakce zahrnující elektrochemickou oxidaci
Kladná elektroda
konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakci
Kladný pólový vývod
přístupná vodivá část určená pro připojení vnějšího elektrického obvodu ke kladné elektrodě článku
Knoflíkový článek
mincový článek, mčlánek válcového tvaru, jehož celková výška je menší než jeho průměr, t.j. ve tvaru knoflíku nebo mince
Komerční akumulátor
NiCd nebo NiMH akumulátor, který je rozměrově shodný se základními typy primárních článků velikost R 03 (AAA), R 6 (AA), R 14 (C) nebo R 20 (D) a slouží jako náhrada za tyto 1,5 V články.
Koncentrační polarizace
část elektrodové polarizace, která vzniká z koncentračních gradientů elektrodových reaktantů a produktů
Konečné nabíjecí napětí
napětí dosažené na konci nabíjecí fáze při stanoveném konstantním proudu
Konečné napětí
stanovené napětí baterie, při kterém se ukončuje vybíjení
Konečný nabíjecí proud
elektrický proud, kterým se baterie nabíjí na konci nabíjení
Konektor
vodič elektrické energie používaný pro přenášení proudu mezi součástkami v elektrickém obvodu
Konzervační nabíjení
metoda nabíjení použitá u baterie, jejíž stav nabití se udržuje pomocí regulovaného malého elektrického proudu působícího dlouhodobě nepřetržitě
Krystalizační polarizace
část elektrodové polarizace vznikající při krystalové nukleaci a růstovém jevu
Laclanchéova baterie
primární baterie se solným elektrolytem založeným na chloridu amonném a chloridu zinečnatém, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid manganičitý a záporná elektroda zinek
Lithiový článek
článek obsahující nevodný elektrolyt a zápornou elektrodu z lithia nebo obsahující lithium
Lithium ion akumulátorová baterie
akumulátorová baterie, jejíž elektrolyt je organické rozpouštědlo a kladná a záporná elektroda využívají interkalovanou sloučeninu s lithiem
Monobloková baterie
baterie s více oddělenými, ale elektricky spojenými komorami článku, které jsou určeny pro vložení sestavy elektrod, elektrolytu, pólových vývodů nebo vzájemného propojení a případných separátorů
Monobloková nádoba
pouzdro s více oddělenými komorami článku
Mřížková elektroda
elektroda, ve které je aktivní materiál nanesen ve formě pasty na vodivý proudový kolektor
Nabíjecí faktor
koeficient, kterým se má násobit množství odebrané elektrické energie pro určení množství elektrické energie, které má být dodáno, aby se obnovil původní stav nabití baterie
Nabíjecí proud
elektrický proud, kterým se akumulátorový článek nebo baterie nabíjí
Nabíjecí schopnost
schopnost akumulátorové baterie zvyšovat za stanovených podmínek stav nabití
Nabíjení baterie
proces, v jehož průběhu je akumulátorovému článku nebo baterii dodávána z vnějšího obvodu elektrická energie, která v nich vyvolá chemické změny a tím akumulaci energie ve formě chemické energie
Nabíjení konstantním napětím
nabíjení, při kterém se udržuje konstantní hodnota nabíjecího napětí bez ohledu na nabíjecí proud a teplotu
Nabíjení konstantním proudem
nabíjení, při kterém se elektrický proud udržuje na konstantní hodnotě bez ohledu na napětí nebo teplotu baterie
Nabíjení modifikovaným konstantním napětím
nabíjení konstantním napětím, kdy elektrický proud je omezen na předem určenou hodnotu
Nádobka článku
nádoba článku, která je obvykle kovová a typicky, ne však výlučně, válcová
Náhradní baterie
baterie určená pro použití místo existující baterie, která má stejné nebo podobné provozní a funkční charakteristiky
Nalitá a nabitá baterie
stav některých typů akumulátorových baterií při dodání, kdy články obsahují elektrolyt a jejich elektrody jsou v nabitém stavu
Nalitá a vybitá baterie
stav některých typů akumulátorových baterií při dodání, kdy články obsahují elektrolyt a jejich elektrody jsou ve vybitém stavu
Napětí akumulátoru
Je třeba rozlišovat napětí akumulátoru jmenovité a skutečné. Jmenovité napětí akumulátoru je stanoveno normou a bývá uváděno na výrobku. Jeho velikost se přibližně rovná průměrnému napětí při vybíjení za standardních podmínek. Jmenovité napětí NiCd a NiMH
Napětí naprázdno (článků nebo baterií)
napětí článku nebo baterie při nulovém vybíjecím proudu
Napětí při zatížení
Jedná se hodnotu napětí akumulátoru nebo baterie měřenou při zatížení, tedy při průchodu nabíjecího nebo vybíjecího proudu.
Naprázdno
označuje pár pólů, pokud je zakončovací admitance nulová
Neaktivovaný
stav článku nebo baterie, ve kterém nejsou elektrochemické složky uvedeny do funkční připravenosti a nejsou schopny dodávat elektrickou energii
Neformovaný suchý článek
stav některých typů akumulátorových článků, ještě nenaplněných elektrolytem, u nichž aktivní materiál dosud neprošel tak zvaným "formovacím" procesem
Nepřetržitá provozní zkouška
provozní zkouška s nepřetržitým vybíjením
Nevylitelný článek
článek, ze kterého bez ohledu na jeho polohu nemůže uniknout elektrolyt
Nikl-metalhydridová akumulátorová baterie
akumulátorová baterie, jejíž elektrolyt je vodný hydroxid draselný, kladná elektroda obsahuje nikl ve formě hydroxidu nikelnatého a záporná elektroda obsahuje vodík ve formě metalhydridu
Normální nabíjení
Normální nabíjení je výraz, který je používán pro nabíjení NiCd a NiMH hermetických akumulátorů po dobu 12 až 16 hodin proudem 0,1 It.
Nouzová baterie
baterie, která dodává elektrickou energii elektrickému obvodu v případě, kdy je jeho normální napájení přerušeno
Objemová energie (baterie)
podíl energie baterie a jejího objemu
Objemová kapacita
podíl kapacity článku nebo baterie a jejich objemu
Obsah elektrolytu
schopnost článku nebo baterie udržet elektrolyt za stanovených mechanických podmínek a podmínek prostředí
Odolnost baterie
číselně definovaná funkčnost baterie v průběhu dané zkoušky, kterou se simulují určité pracovní podmínky
OEM baterie
baterie dodaná k původnímu zařízení výrobce (OEM) pro výlučné použití s tímto nebo v tomto novém zařízení
Ohmická polarizace
část elektrodové polarizace, která vzniká při průtoku elektrického proudu ohmickým odporem elektrody nebo elektrolytu
Ohmův zákon
základní zákon elektrotechniky stanovující, že napětí na pólech ideálního rezistoru je úměrné proudu rezistoru
Ochranná vložka
vnitřní součástka používaná ke snížení úbytku elektrolytu vlivem jemných kapiček elektrolytu unášených plynem a/nebo pohybem elektrolytu
Palivový článek
článek, který může elektrochemickým procesem přeměňovat chemickou energii z nepřetržitě dodávaných reagujících látek na elektrickou energii
Paměťový efekt
viz speciální stránka pametovy-efekt
Paralelně sériové spojení (článků nebo baterií)
uspořádání článků nebo baterií, ve kterém paralelně spojené články nebo baterie jsou spojeny do série
Paralelní spojení (článků nebo baterií)
uspořádání článků nebo baterií, ve kterém všechny kladné pólové vývody a všechny záporné pólové vývody jsou jednotlivě spojeny dohromady
Paralelní zapojení
zapojení dvojpólových sítí tak, aby byly připojeny ke společnému páru pólů
Pasivace elektrod
Po určité době styku, především kovových elektrod s elektrolytem nebo jeho rozpouštědlem se může na jejich povrchu vytvořit kompaktní vrstva sloučenin, která zabraňuje přístupu iontů elektrolytu k povrchu elektrody. Tento jev se nazývá pasivace elektrod a
Periodické podmínky
stav prvku elektrického obvodu nebo elektrického obvodu, který je charakterizován elektrickými proudy a napětími, které jsou všechny periodickými funkcemi času se stejnou periodou
Pilotní článek
vybraný článek baterie, který se používá pro posouzení nebo jako představitel průměrného stavu parametrů baterie
PKV metoda
Jedná se o metodu nabíjení NiCd nebo NiMH akumulátorů. Jde o metodu napěťového nabíjení.
Plastem pojená elektroda
v elektrotechnickém slovníku se tento pojem nevyskytuje
Plášť
částečný nebo úplný vnější kryt článku
PLC baterie
Baterie pro programovatelné řídící jednotky a CNC stroje. Z anglického názvu Programmable Logic Controller. Jedná se o baterie k zálohování pamětí těchto strojů.
Plné nabití
stav nabití, ve kterém je všechen dostupný aktivní materiál ve stavu, kdy nabíjení za vybraných podmínek nezpůsobuje výrazný nárůst kapacity
Plošná kapacita
podíl kapacity článku nebo baterie a plochy jejich povrchu
Plynování článku
vývin plynu vznikajicího elektrolýzou vody v elektrolytu článku
Počáteční nabíjení
první nabíjení nové akumulátorové baterie na začátku jejího provozního života
Počáteční vybíjecí napětí
vybíjecí napětí článku nebo baterie na počátku vybíjení bezprostředně po odeznění jakýchkoliv přechodných jevů
Polosuchá nabitá baterie
nabitá akumulátorová baterie, jejíž články obsahují malé množství elektrolytu absorbovaného v elektrodách článku nebo v separátorech elektrod
Pólový vývod
vodivá část zařízení, elektrického obvodu, nebo elektrické sítě, určená pro spojení tohoto zařízení, tohoto elektrického obvodu, nebo této elektrické sítě s jedním nebo více vnějšími vodiči
Pouzdro
nádoba pro sadu nebo sady elektrod a elektrolyt článku nebo článků vyrobená z materiálu nepropustného pro elektrolyt
Pracovní hmotnost
celková hmotnost baterie za provozních podmínek
Primární baterie
baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem
Primární článek
článek, který není určen k nabíjení elektrickým proudem
Primární válcový článek
primární článek válcového tvaru, jehož celková výška je rovna jeho průměru nebo je větší
Protiexplozivní zátka
zátka se zvláštní konstrukcí, která zajišťuje ochranu před šířením čela plamene z nebo do vnitřku akumulátorového článku
Proudový kolektor
sběrač elektrického proudu
Provozní životnost
celková doba užitečného života článku nebo baterie v provozu
Přebíjení
pokračující nabíjení plně nabitého akumulátorového článku nebo baterie
Přechodné napěťové minimum (TMV)
Transient Minimum Voltage nebo-li přechodné napěťové minimum. Jedná se o výraz, který se používá u baterií, kde došlo k pasivaci elektrod.
RAM baterie
Nabíjecí alkalický články na bázi MnO2
Reakční polarizace
část elektrodové polarizace, která vzniká při chemické reakci ovlivňující elektrodovou reakci
Rezervní článek
článek skladovaný v suchém stavu, jehož elektrolyt je umístěn odděleně a který lze pro aktivaci přemístit do článku bezprostředně před použitím nalitím nebo jinými způsoby
Režim částečného nabití (PSoC)
Aby akumulátory pro HEV (hybridní elektrická vozidla) byly schopny přijímat elektrický náboj i při poměrně vysokých rychlostech nabíjení (např. při rekuperačním brždění), musí pracovat v režimu částečného nabití při průměrném stavu nabití cca 50 %, kdy je
RTU baterie
Označení RTU vychází z anglického názvu Ready To Use - připraveno k použití. Jedná se o speciální řady NiMH akumulátorů s nizkým samovybíjením
Rychlé nabíjení
zrychlené nabíjení během krátkého časového intervalu s použitím hodnot elektrického proudu nebo napětí, které jsou větší (pro konkrétní typ) než normální hodnoty
Sada elektrod
hotová montážní skupina kladných a záporných sestav elektrod s vloženými separátory a pólovými vývody nebo mezičlánkovými spojkami
Samovybíjení
jev, při kterém článek nebo baterie ztrácí energii jiným způsobem než vybíjením do vnějšího obvodu
Separátor (elektrody)
konstrukční část článku vyrobená z materiálu prostupného pro ionty, který uvnitř článku zabraňuje elektrickému kontaktu mezi elektrodami opačné polarity
Sérioparalelní spojení (článků nebo baterií)
uspořádání článků nebo baterií, ve kterém do série spojené články nebo baterie jsou spojeny paralelně
Sériové spojení (článků nebo baterií)
uspořádání článků nebo baterií, ve kterém každý kladný pólový vývod každého článku nebo baterie je připojen k zápornému pólovému vývodu dalšího článku nebo baterie v řadě
Sériové zapojení
zapojení dvojpólových sítí tak, aby tvořily jednu cestu
Sestava elektrod
skupina vzájemně spojených elektrod stejné polarity
Sintrovaná elektroda
elektroda alkalického akumulátorového článku, jejíž nosič je vyroben ze spékaného kovového prášku, a do něhož je zaveden aktivní materiál
Skladovatelnost
doba skladování za stanovených podmínek, po jejímž uplynutí udrží baterie schopnost plnit stanovenou funkci
Směs aktivního materiálu
směs obsahující materiál, který chemicky reaguje s ostatními složkami a příměsemi a tím vytváří elektrickou energii
Specifická charakteristika (článků nebo baterií)
podíl daného elektrického množství v článku nebo v baterii a jejich hmotnosti, objemu nebo plochy
Standardní napěťový článek
článek používaný jako referenční napěťový zdroj , který má při stanovené teplotě neměnné a specifické napětí naprázdno
Startovací schopnost
schopnost baterie dodat za stanovených podmínek potřebný výkon pro startér motoru
Stav nabití (SOC)
Momentální stav nabití akumulátoru nebo baterie vyjádřený v procentech jmenovité kapacity.
Stojan baterie
stojan pro staniční akumulátorové články, baterie, nebo monoblokové baterie, obvykle z izolačního materiálu
Stříbro-kadmiová akumulátorová baterie
akumulátorová baterie s alkalickým elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid stříbrný a záporná elektroda kadmium
Stříbro-zinková akumulátorová baterie
akumulátorová baterie s alkalickým elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje stříbro a záporná elektroda zinek
Střídavé napětí
napětí, které je periodickou funkcí času s nulovou stejnosměrnou složkou nebo, v širším významu, se zanedbatelnou stejnosměrnou složkou
Střídavý proud
elektrický proud, který je periodickou funkcí času s nulovou stejnosměrnou složkou nebo, v širším významu, se zanedbatelnou stejnosměrný proud|stejnosměrnou složkou
Suchá nabitá baterie
stav některých typů akumulátorových baterií při dodání, kdy články neobsahují elektrolyt a elektrody jsou suché a v nabitém stavu
Suchý článek
primární baterie obsahující elektrolyt, který je znehybněn
Tečení
neplánovaný únik elektrolytu, plynu nebo jiných látek z článku nebo baterie
Tepelný lavinový jev
nestabilní stav vznikající během nabíjení konstantním napětím, při němž míra schopnosti rozptylu tepla způsobuje nepřetržitý nárůst teploty baterie, jehož důsledkem je nárůst nabíjecího proudu, který může vést ke zničení baterie
Teplotní koeficient (kapacity)
poměr změny kapacity článku a odpovídající změny teploty
Teplotní koeficient napětí naprázdno
podíl změny napětí naprázdno článku nebo baterie a odpovídající změny teploty
Termostat
Jedná se o vratnou tepelnou pojistku, která se používá jako bezpečnostní nebo řídící prvek.
Trubková elektroda
kladná elektroda, která je buď tvořena sestavou porézních trubek z perforovaného kovu, nebo tkanou manžetou buď se středovým proudovým kolektorem po celé délce, nebo bez něj; aktivní materiál je umístěn uvnitř trubky
Trvalé dobíjení
metoda nabíjení používaná u NiMH nebo NiCd baterie, jejíž nabíjení probíhá pomocí stanoveného regulovaného elektrického proudu nepřetržitě
Uchování náboje
schopnost článku nebo baterie udržet kapacitu při odpojeném obvodu za stanovených podmínek
Uzavřená ventilem regulovaná olověná akumulátorová baterie
Akumulátorová baterie, jejíž články jsou uzavřené, ale mají ventil, který umožňuje unikání plynu, pokud vnitřní tlak přesáhne stanovenou hodnotu
Uzavřený plynotěsný článek
článek, který zůstává uzavřený a neuvolňuje ani plyn ani kapalinu, pokud se provozuje v rámci limitů stanovených výrobcem
Válcový článek
článek válcového tvaru, jehož celková výška je rovna nebo větší než jeho průměr
VCO metoda
Jedná se o metodu nabíjení NiCd nebo NiMH akumulátorů. Jedná se o metodu napěťového nabíjení.
Vedlejší reakce
přídavná nebo nežádoucí reakce v článku, která způsobuje neúčinnost nabíjení a ztrátu kapacity, provozního života a funkčnosti
Ventil
konstrukční část článku, která dovoluje, aby plyn proudil pouze jedním směrem
Větrací zátka
součástka namontovaná do větracího otvoru článku v provedení, které umožňuje větrání plynů vzniklých v článku elektrolýzou
Větraný článek
akumulátorový článek, který má víko opatřené otvory, jimiž mohou zplodiny elektrolýzy a odpařování volně unikat z článků do ovzduší
Víko článku
část používaná k uzavření pouzdra, která má obvykle otvory pro plnění, dolévání, únik plynu, pólové vývody atd.
Vybíjecí napětí (článků nebo baterií)
napětí mezi pólovými vývody článku nebo baterie při vybíjení
Vybíjecí proud
elektrický proud dodávaný baterií během jejího vybíjení
Vybíjecí režim
elektrický proud, jímž se baterie vybíjí
Vybíjení baterie
proces, při kterém baterie dodává za specifických podmínek elektrickou energii vytvořenou v článku do vnějšího elektrického obvodu
Vybitá prázdná baterie
vybitá akumulátorová baterie, jejíž články neobsahují elektrolyt, nebo baterie s články, jejichž elektrolyt byl před utěsněním odstraněn, aby se zamezilo přístupu kyslíku
Vymezovací rozpěrka
konstrukční část článku vyrobená z izolačního materiálu, určená k udržení mezery mezi elektrodami opačné polarity nebo mezi sadou elektrod a pouzdrem
Vyrovnávací baterie
baterie připojená paralelně ke zdroji stejnosměrného proudu za účelem snížení účinků kolísání výkonu zdroje
Vyrovnávací nabíjení
prodloužené nabíjení pro zajištění stejného stavu nabití všech článků baterie
Výstupní kabel
kabel používaný pro elektrické spojení pólových vývodů baterie a zátěže a/nebo nabíječe
Vzlínání elektrolytu
postupné a pomalé šíření tenké vrstvičky elektrolytu na vnější povrch článku nebo baterie
Weatonův článek
Standardní napěťový článek se solným elektrolytem nasyceným síranem kademnatým, s kladnou elektrodou ze rtuti a tuhého síranu rtuťnatého a se zápornou elektrodou z amalganovaného kadmia a tuhého síranu kademnatého.
Zalévací hmota
materiál používaný k utěsnění víka pouzdra nebo pólových vývodů článku
Záložní baterie
akumulátorová baterie s pólovými vývody trvale připojenými ke zdroji konstantního napětí, dostatečného k udržení baterie v přibližně plně nabitém stavu, která je určena k napájení elektrického obvodu v případě dočasného výpadku normálního napájení
Záporná elektroda
konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakci
Záporný pólový vývod
přístupná vodivá část určená pro připojení vnějšího elektrického obvodu k záporné elektrodě článku
Zaručená kapacita
hodnota kapacity baterie určená za stanovených podmínek a deklarovaná výrobcem
Zbytková aktivní hmota
nabitý aktivní materiál zbývající v článku po vybití do konečného vybíjecího napětí
Zbytková kapacita
kapacita zbývající v článku nebo v baterii po vybíjení, provozu nebo skladování za stanovených podmínek zkoušky
Zdánlivý vnitřní odpor
podíl změny napětí baterie a odpovídající změny vybíjecího proudu za stanovených podmínek
Zkouška skladování
zkouška, která se provádí za účelem měření ztrát kapacity, napětí naprázdno, zkratového proudu, nebo jiných veličin po skladování za stanovených podmínek
Zkratový proud (článků nebo baterií)
maximální proud, který má dodat článek nebo baterie do vnějšího obvodu, jehož elektrický odpor je nulový, nebo do vnějšího obvodu, který sníží napětí článku nebo baterie přibližně na nula voltů
Zkušební referenční proud (It)
It A = CnAh/1 h kde Cn je zaručená kapacita v ampér hodinách (Ah) deklarovaná výrobcem, a n časová základna v hodinách (h), pro kterou je zaručená kapacita deklarována.
Změna polarity
přepólování článku, nobrácení polarity elektrod článku, obecně způsobená nadměrným vybitím článku s malou kapacitou zapojeného v sériovém uspořádání
Zotavení kapacity po skladování
Jedná se o zkoušku, která se používá hlavně pro Li-akumulátory. Článek se plně nabije, pak vybije z 50-ti %, nechá ze skladovat po dobu 90 dní v teplotě do 40° C a pak znovu nabije a měří se kapacita akumulátoru.
Žebra kalového prostoru
výstupky na dně nádoby, které podepírají sadu elektrod a vytvářejí tak prostor umožňující aktivnímu materiálu uvolněnému z elektrod se usazovat, aniž by způsobil zkrat mezi elektrodami
Potřebujete poradit?
Zeptejte se našich expertů
Kontaktní formulář
+420 312 510 009
Po–Pá (7:00 – 15:30)
Poradí vám odborníci
Poradí vám odborníci

O bateriích a akumulátorech víme opravdu vše! A rádi Vám poradíme.

Vlastní výroba
Vlastní výroba

Vyrobíme baterii na míru, přesně podle Vašich požadavků.

Certifikáty a spolehlivost
Certifikáty a spolehlivost

Jsme držitelem certifikátů jakosti ​ISO 9001.

Doprava zdarma
Doprava zdarma

Při nákupu nad 5000 Kč platíme dopravu my.