Battex prázdný košík
Váš košík je úplně vybitý …

Ještě nejste našim registrovaným zákazníkem? Zaregistrujte se a získejte 50 Kč při nákupu nad 500 Kč.

×

Obchodní podmínky

Znění obchodních podmínek ke stažení:
Obchodní podmínky platné od 17.3.2022
Obchodní podmínky platné od 25.5.2018 do 16.3.2022

Obchodní podmínky společnosti BATTEX, spol. s r.o.,

se sídlem Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, zapsané v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59970.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím on-line obchodu (prostředkem komunikace na dálku) umístěného na internetové adrese www.battex.cz a zároveň pro všechny ostatní způsoby nakupování – objednávání (poštou, e-mailem, faxem, telefonicky, při osobním jednání).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BATTEX, spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, IČ: 25672363, zapsané v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59970 a kupujícího (podnikatel nebo spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 1. Vymezení pojmů

  1. Prodávající je výrobní a obchodní společnost BATTEX, spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný; IČ: 25672363, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 59970. BATTEX, spol. s r.o. je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  2. Zákazníkem naší společnosti je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující který spotřebitelem není.

  3. Kupující spotřebitel, dále jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná.

  4. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 2. Kupní smlouva

  1. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě objednávek zaslaných prodávajícímu elektronicky, poštou, faxem, při osobním jednání, odesláním objednávky pomocí prostředku komunikace na dálku (internetový obchod www.battex.cz ) nebo u objednávek do 2.000,-Kč s DPH i telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícího na e-shopu, cenová nabídka prodávajícího zaslaná na základě poptávky, nebo nabídka při osobním jednání.

  2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Průběh objednávky v on-line obchodě. V internetovém obchodu (www.battex.cz) je možné objednávku učinit následujícím způsobem:
   1. Vložíte zboží do košíku.
   2. Zvolíte dopravu a platbu.
   3. Zadáte své fakturační a dodací údaje nebo načtete svá uložená data jako registrovaný uživatel.
   4. Objednávku dokončíte kliknutím na objednací tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“
  4. Kupní smlouva vzniká podáním objednávky kupujícího a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail či jiný sdělený kontakt. V případě osobního jednání pak předáním potvrzené objednávky v papírové formě. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

  5. Pokud by prodávající dodatečně zjistil, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom kupujícího obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže kupující objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené prodávajícím, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to na bankovní účet kupujícího sdělený prodávajícímu alespoň 5 pracovních dní před splatností.

  6. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na internetových stránkách prodávajícího, na e-shopu prodávajícího i v obchodních prostorách prodávajícího.

  7. Zboží nebo výrobky, které jsou skladem, jsou expedovány neprodleně nebo následující pracovní den. Objednávky služeb (bodování vývodů, repase, zhotovování konfekce k bateriím) nebo objednávky výrobků, které skladem nejsou, vyřizujeme, pokud není dohodnuto jinak, max. do 5-ti pracovních dní. Dodací lhůtu produktů, které máme na externích skladech nebo u našich dodavatelů, řešíme individuálními termíny po dohodě s kupujícím. U objednávek nad 50.000,-Kč bez DPH se řeší dodací termín vždy individuálně.

  8. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním a balením daného zboží. Možnosti přepravy a náklady na přepravu jsou kupujícímu určeny v druhém kroku nákupního košíku internetového obchodu, a to dle váhy příslušné objednávky a dle adresy dodání v ČR nebo případně adresy do jiné země. Pokud je zakázka hmotnostně i objemově náročnější, řeší se cena dopravy vždy individuálně, a to vždy před uzavřením kupní smlouvy. V případě objednávání (poštou, e-mailem, faxem, telefonicky, při osobním jednání) jsou náklady na přepravu kupujícímu sděleny vždy před uzavřením kupní smlouvy.

  9. Formy úhrady za poskytované zboží, služby a výrobky pro spotřebitele a podnikatele jsou následující:

   • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Politických vězňů 1337, 27401 Slaný;

   • platba kartou přes platební terminál v provozovně prodávajícího na adrese Politických vězňů 1337, 27401 Slaný

   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   • bezhotovostně převodem v měně CZK na účet prodávajícího č. 7702005684/0600 vedené u společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „CZK účet prodávajícího“), či bezhotovostně převodem v měně EUR na účet prodávajícího č. 216655735/0600 vedené u společnosti MONETA Money Bank, a.s.;

   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY. Po odeslání objednávky má kupující možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení internetovému obchodu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti GOPAY s.r.o. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.  Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb;

  10. Podnikatel má navíc možnost platit bezhotovostním způsobem na fakturu se splatností. Tato forma úhrady může být prodávajícím nabídnuta s sjednána s podnikatelem až od druhé objednávky. Splatnost je nastavena na 10 dní. Delší splatnosti se řeší individuálně na základě vzájemné spolupráce prodávajícího a podnikatele.

  11. Při nedodržení termínu splatnosti podnikatelem si prodávající vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, tímto není dotčeno právo prodávajícího na smluvní pokutu. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady předešlých faktur.

  12. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, např. popis projevené závady, apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  13. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech:

   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

   2. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 3. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

   3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 4. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje písemně prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, objednávky, zákaznického čísla, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, popřípadě využije formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy“, který je na stránkách internetového obchodu.

  3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu společnosti prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (battex@battex.cz) popřípadě písemně v provozovně prodávajícího .

  5. Prodávající potvrdí spotřebiteli jeho přijetí vystavením Opravného daňového dokladu. Tento doklad je spotřebitel povinen podepsat a doručit prodávajícímu buď osobně, pozemní poštou, nebo e-mailem.
  6. V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od doručení podepsaného Opravného daňového dokladu spotřebitelem, a to na jeho účet uvedený v Oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem osobně či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady (např. v hotovosti). Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží buď předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  7. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

  8. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. V takovém případě prodávající vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

  9. Od kupní ceny, která má být spotřebiteli vrácena, si může prodávající odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

  10. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv o:

   1. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (nabodování vývodů na akumulátory nebo přidání jiné konfekce k akumulátorům, sestavy akumulátorů do baterií dle zadání, repase baterií apod). V případě nevyzvednutí takto upraveného zboží nebo nepřebráním zásilky s takto upraveným zbožím může prodávající vymáhat na spotřebiteli náhradu skutečných a prokázaných nákladů, která mu touto úpravou vznikla.

   2. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

   3. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

   4. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

  11. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží nedostupného v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a spotřebitel toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající spotřebitele o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou spotřebiteli peníze vráceny bezhotovostní platbou na jeho účet, který uvede pro vystavení opravného dokladu.

 5. Právo podnikatele odstoupit od smlouvy

  1. Právo na odstoupení podnikatele od smlouvy nemá právní podklad.

  2. Pokud se jedná o zakázkovou výrobu nebo služby, a ta je již v procesu, či dokonce vyrobena, je prodávající oprávněn si nárokovat pokutu minimálně ve výši 30% hodnoty zakázky, obvykle však až do výše skutečných a prokázaných nákladů.

  3. Pokud se jedná o zboží, které není běžným sortimentem prodávajícího a bylo prodávajícím již objednáno u jiného dodavatele, jen speciálně pro uvedeného podnikatele, má prodávající právo fakturovat podnikateli veškeré prokazatelné náklady se zrušením této smlouvy.

 6. Evidence tržeb

  1. Podle zákona o evidenci tržeb a v případě hotovostní platby nebo platby kartou, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  2. Dle zákona o evidenci tržeb vystavuje prodávající účtenky v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvoleném způsobu platby.

 7. Ochrana osobních údajů

  1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

  2. Kupující, který je zaregistrován v on-line obchodu (prostředek komunikace na dálku), má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  3. Jednotlivé smlouvy po svém uzavření jsou prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze prodávajícímu, popřípadě správcům daně.

 8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě Vaší námitky Vám tyto obchodní sdělení nebudeme dále zasílat. Registrovaní uživatelé v našem internetovém obchodě si mohou tuto možnost upravit přímo ve svém účtu v sekci Newsletter.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programů Ověřeno zákazníky (Heureka) a Zákaznické recenze Google, do nichž je náš internetový obchod Tyto dotazníky Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci uvedených programů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýzu našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými jsou provozovatel portálu Heureka.cz,  společnost Google; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o Vašem nákupu a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programů Ověřeno zákazníky (Heureka) a Zákaznické recenze Google můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí zaškrtnutí tlačítka “Nesouhlasím s předáním e-mailu za účelem nezávislého hodnocení nákupu” v košíku při vytváření objednávky. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 9. Ekologie

  1. Prodávající je zapojen do systému zpětného odběru baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat při nákupu nových baterií či akumulátorů staré a nefunkční baterie na adrese prodávajícího. Zpětný odběr se vztahuje na baterie či akumulátory v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

  2. Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Ecobat, které jsou uvedeny na jejích webových stránkách www.ecobat.cz. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

  3. Baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše.

  4. Prodávající je zapojen do systému Retela (www.retela.cz), který zajišťuje společné plnění povinností výrobců a dovozců elektrozařízení. Dále pak do systému Ekokom (www.ekokom.cz). Bližší informace kupující získá na výše uvedených internetových stránkách.

 10. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  1. Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 11. Závěrečná ustanovení

  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy battex@battex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

  2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je platné v den uzavření kupní smlouvy.

  5. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení (jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím) archivována za účelem jejího splnění a další povinné evidence.

  6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

  7. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  8. Prodávající je oprávněn tyto podmínky jednostranně kdykoliv změnit. Změna těchto podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení.

  9. V případě rozporů a odchylek mezi těmito obchodními podmínkami a dalšími podmínkami se postupuje dle tohoto pořadí:

   1. Uzavřená kupní smlouva a její podmínky mezi prodávajícím a kupujícím.

   2. Tyto Obchodní podmínky společnosti BATEX, spol. s r.o.

   3. Všeobecné nákupní podmínky kupujícího.

   4. Všeobecné právní předpisy vycházející ze zákona 89/2012 Sb. a 634/1992 Sb. v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17.3.2022

Poradí vám odborníci
Poradí vám odborníci

O bateriích a akumulátorech víme opravdu vše! A rádi Vám poradíme.

Vlastní výroba
Vlastní výroba

Vyrobíme baterii na míru, přesně podle Vašich požadavků.

Certifikáty a spolehlivost
Certifikáty a spolehlivost

Jsme držitelem certifikátů jakosti ​ISO 9001.

Doprava zdarma
Doprava zdarma

Při nákupu nad 5000 Kč platíme dopravu my.